Linda Starbatty

Linda Starbatty
1986
Oli sobre paper
24 cm x 34 cm
Alemanya
Enrera Endavant