Escrit del catàleg de l'exposició 4 DONES - 4 VEUS que tingué lloc a la Galeria de la

Fundació Rodríguez-Amat l'any 2001

Gemma NAVARRO

Per a Gemma Navarro l'acte de pintar es concreta per mitjà d'una demanda compulsiva suscitada per la necessitat d'experimentar i dialogar amb materials de diferent naturalesa. L'artista no considera l'obra acabada com la fi primera i única, li interessa el procés per mitjà del qual la manipulació dels materials permet a la ment i al propi jo esdevenir l'essència, la substància i, finalment, el significat de la seva acció creativa.

És així que l'univers d'aquesta artista no es limita a la simple plasticitat de l'obra; les reflexions intel·lectives i sensitives marquen el seu comportament creatiu. La confrontació de l'home amb la natura, l'espai, el temps, entre altres, formen l'univers personal que li permet crear signes i formes plàstiques en les quals l'artista desvetlla la seva pròpia essència com a individu.

Tècnicament, barreges d'olis i acrílics amb altres substàncies sobre tela, paper o fusta conformen la tècnica generalment emprada per aquesta artista.

Jordi Rodríguez-Amat