Aquest text fou publicat en el díptic de l'exposició que Miquel Àngel Sacristán va fer a la Galeria del Centre d'Art Contemporani de la Fundació Rodríguez-Amat entre el 26 de juny i el 30 de juliol del 1999

Miquel Àngel SACRISTÁN

Conscient o bé inconscientment, l'artista pren sempre un comportament personal, no tant sols davant l'obra, sinó davant la pròpia acció creativa. El segle XIX, a més de carregar l'art de sentiments i intuïció, va generalitzar la idea de que l'art és un pur i simple problema de l'esperit. És evident que això és veritat, però tots sabem que tota veritat és relativa a una determinada actitud no ja individual sinó moltes vegades col·lectiva. És també evident i generalment acceptat que el creador activa un comportament individual en un temps i en un lloc concret, el qual genera una obra personal que no és més que l'expressió del seu ens en tant que individu.

Sacristán és un artista que ben aviat va sentir la vocació per l'art i va creure en la seva capacitat per la pintura. Després d'uns primers treballs realitzats en els tallers de pintors de caire comercial, descobreix que l'art és quelcom més complex que la simple representació d'uns elements figuratius de bellesa superficial amb els quals havia iniciat el seu tarannà pictòric i decideix, a l'edat de disset anys, de seguir els estudis de l'Escola Superior de Belles Arts, just en el moment en què aquesta escola es transformava en Facultat de Belles Arts. Al llarg de cinc anys Sacristán segueix uns estudis reglats que li donarien el coneixement de l'ofici, un ofici que li ha permès des d'aleshores de manifestar-se com a individu i gaudir, alhora, del plaer de la creació plàstica.

Tot i la simplicitat que a primer cop d'ull pot mostrar l'obra d'aquest pintor, es fa palès per a tot espectador avisat que la seva obra assoleix un alt grau de complexitat, doncs per a Sacristán, la pintura no es limita a ser un simple joc de formes i de colors. Hi ha per damunt de tot això una absoluta implicació anímica amb un fort contingut mental i, sobretot, sensitiu. Per a ell, la pintura és un medi de relació amb el món exterior.

La creació comença amb la percepció visual d'un entorn, generalment el paisatge. A partir d'aquí s'inicia tot un procés en el qual tots els elements plàstics al seu abast es posen al servei de l'acció creativa.

L'equilibri del quadre, una de les característiques fonamentals de l'obra d'aquest pintor, s'assoleix mitjançant els elements plàstics, formals i cromàtics i segueixen sempre un camí regit per l'estat anímic del pintor. L'element figuratiu és sotmès a una profunda metamorfosi per mitjà d'un procés de "fer i desfer". La compensació i l'equilibri de tots els elements atorguen al quadre fortes connotacions espacials. No es tracta però de l'espai físic, el que ell anomena l'espai abans del quadre, sinó d'un espai personal no identificable moltes vegades amb l'espai retinià. La percepció d'un paisatge concret li permet d'encetar un procés, difícilment definible mitjançant la nuesa de la paraula. Formes, colors i línies creen un potent diàleg dins del quadre. La perspectiva originària es trenca i l'espai físic es transforma en espai sensitiu, perdent la tridimensionalitat objectiva de l'espai exterior. De la mateixa manera el color segueix un camí similar i el cromatisme del paisatge es transforma en una família de colors, moltes vegades afins, que atorguen una absoluta unitat al quadre.

El camí seguit entre el moment de la percepció visual de la realitat i l'obra acabada es concreta, en certes obres, en un altre quadre en el qual les imatges presenten encara fortes connotacions figuratives. Són quadres en els que Sacristán estableix un primer estadi en el procediment seguit fins arribar a la conclusió del procés, és a dir, el pas de la realitat exterior a la realitat interior. L'obra acabada es manifesta com l'expressió íntima i personal de l'artista i, malgrat que certs elements formals de la percepció originària es mantenen en el quadre, aquests són absolutament independents del paisatge que genera tot el procés.

Jordi Rodríguez-Amat