Kardo Kosta

 

Kardo

   KOSTA

             Escultor

             i

             Land-artist

 

 

Kardo Kosta

Escultures a la terrassa de la Fundació Rodríguez-Amat / Kótem / El Paraiso / 2004

 

 

Amb el títol d’Escultures a la terrassa, El Centre d’Art Contemporani de la Fundació Rodríguez-Amat presentà el 2005 tres obres de l’escultor argentí resident entre Biel (Suïssa) i Barcelona.

Kardo Kosta va néixer a l’Argentina, fill de pares i avis catalans, emigrats a l’Argentina a principis del segle XX. Estudiant d’arquitectura, Kardo Kosta, com tants i tants altres argentins, va patir el cop d’estat militar amb les pèrdues de les llibertats democràtiques que assolaren aquell país. Després d’anys de suportar la manca absoluta de llibertats, Kardo Kosta decideix abandonar l’Argentina per venir a Europa. És a Suïssa on originàriament s’instal·la per a, tot seguit, venir a Catalunya, país originari dels pares.

De ben jove va sentir la vocació per l’art i, tot essent estudiant d’arquitectura, s’embrancà en el dibuix i la pintura, tant per vocació com per devoció. Fou però la xilografia la tècnica artística que millor s’adaptà a les capacitats d’aquest creador. El treball amb fusta suggerit per la xilografia començà a prendre més i més cos, per a, tot seguit, fer-lo entrar en el món de l’escultura en fusta, material noble, sorgit de la pròpia naturalesa.

Kardo Kosta necessita moure’s d’un indret a un altre. El propi artista manifesta que havent nascut a Buenos Aires, de pares i avis emigrants, sent aquesta necessitat gairebé de manera genètica. L’artista rep en el canvi constant de residència un bombardeig de sensacions que li permeten la motivació per a una nova creació. Aquesta necessitat de moure’s l’ha portat a realitzar escultures de grans dimensions en espais públics de Biel, Málaga, Caspe, Falset, etc.

El seu neguit creatiu l’obliga a investigar amb tota mena d’experimentacions i materials. Fou la necessitat de moure’s que el portà a residir un parell de cops a la residència temporal d’artistes de la Fundació Rodríguez-Amat de Les Olives, la temporada 2004. Aquí Kardo Kosta va descobrir la possibilitat d’una acció creativa feta in situ en una de les terrasses del Centre d’Art.

El 2005, tot just oberta la temporada d’artistes residents, Kardo Kosta s’instal·là en el Centre d’art i realitzà tres escultures per a aquesta terrassa. Aquestes tres escultures formen part de la sèrie anomenada Kótems. Són escultures fetes en el mateix lloc que han de ser situades. Tenen un significat de protecció del lloc i permeten rebre l’energia dels espectadors. Una obra d’art, diu Kardo Kosta, ha de tenir l’energia que li imprimeix l’artista, però, un cop acabada, continua creant la seva pròpia energia, l’energia que li transmet l’observador en el diàleg que es produeix entre espectador i obra d’art.

Kótems és el resultat d’un projecte escrit l’any 2000. Segons aquest projecte, Kardo Kosta vol combinar els espai energètics de l’individu creador i de l’individu espectador -energies negatives- amb la força de la natura -energia positiva-. Ell creu que la natura és potent i que l’home la destrueix. Per aquesta raó, cada cop que realitza una escultura en fusta, l’artista té cura de plantar un arbre.

L’obra de Kardo Kosta està sempre sostinguda per la combinació d’una acció intuïtiva amb una reflexió cerebral. La idea esdevé el suport conceptual que l’artista infligeix a l’escultura. És així que la imatge es produeix en un procés de reflexió en el qual intervé l’individu i la pròpia naturalesa per a, seguidament i en funció de la forma i el material que ha disposat per la seva obra, procedir a la seva realització.

Jordi Rodríguez-Amat

 

 

Presentación

Las imágenes que surgen en mis trabajos pertenecen a motivaciones externas de distintas situaciones. A veces las producen un viaje, o sea el cambio de espacio, de color, de sonido y de situaciones y gente, en otros casos, es una situación visual que transcurre de manera fotográfica y veces es el propio soporte sobre el que decido trabajar, generalmente la madera, la cuál llega a mí a través de una conexión de seducción mutua.

Este objeto llega con su carga de energía y de tiempo, que me trasmite en el momento que empiezo a tallar la imagen.

La mayoría de los soportes donde desarrollo mi obra estaban destinados o al fuego o a la basura, o a perderse definitivamente en el tiempo.

Después dejo que estos objetos matrices sigan realizando su propio desarrollo como materia intervenida.

Me interesa que mis maderas inviten a ser recorridas y a ser tocadas para poder percibir la energía que nos trasmite la naturaleza. La obra deja de ser estática para transformarse en una obra en movimiento, el mismo movimiento que la gestó.

Muchos de los objetos que produzco son protectores y mágicos, llevan en sí mismos la esencia del primitivismo. La energía que desarrollan, sumadas a las que van cargando a través de la gente, produce un arte de sanación.

Kardo Kosta

 

 

Introduction

The images that spring up in my hardships come from external motivations of different situations. Sometimes they are produced by a travel, the change of space, colours and sounds; as well as from situations and people. Some other times it is a visual situation that passes through as a photographic view in my brain and some other times is the own support on which I decide work, generally wood, which reaches to me through a connection of mutual seduction.

The objects have their own load of energy and of time, both are transmitted to me at the moment that I begin to carve the image.

Most of the supports on which I develop my work were appointed to the fire or to the sweepings, or to be definitively lost in time.

Once finished I let these worked objects follow their own development.

It’s interesting for me that my woods invite to be gone over and to be touched to perceive the energy that the nature transmits over each of us. The work stops to be static to be transformed in a work in motion, the same motion that created it.

Many of the objects that I produce are protective and magic. They keep into themselves the essence of the primitivism. The energy that it develop, joined with the energy is loaded through the people, produces an art of healing.

Kardo Kosta

 

 

 

Kardo Kosta

Cabeza de huevo frito / 70 cm x 35 cm / Orígen Barcelona / 2001

La matriz es la madre de todas las copias.

En estas obras utilizo la técnica xilográfica. Se trata de matrices que no son hechas para producir copias, sino para valorizarlas como pieza única. En ellas puedo combinar el tallado xilográfico, el dibujo, la pintura y el objeto.

El proceso es de dibujar sobre la madera, luego volver a dibujar con la gubia y después pintarla en profundidad y superficie.

Me interesa la técnica xilografía por su capacidad expresiva.

 

 

The matrix is the mother of all copies.

In these works I use the xylographic technique. I deal with matrix that are not done to produce copies, but to value them as individual piece. In each I combine the xylographic carving, the drawing, the painting and the object.

The process is sketching on the wood, then return to sketch with the gouge and after it paint in depth and surface.

I’m interested in the technique of xylography because of it expressive capacity.

 

 

Los Kotem son elementos de protección de los lugares en donde son instalados y representan por un lado las imágenes que yo transporto antes de llegar al lugar y por otro lado las imágenes que voy tomando del lugar.

Son hechos para interior o exterior y se trabajan directamente en el lugar donde se hacen en contacto y comunicación con la gente del lugar.

 

 

The Kótem are elements of protection of the places where they are installed and represent as well the images that I have in mind before I reach the place as the images I receive in the place where the Kótem will be crafted.

Kótems can be placed inside or outside and I work them in contact and communication with the people of the place. usciter

Kardo Kosta

Kótem / El Parais / 2004

 

 

Kardo Kosta

Kardo Kosta en una instal·lació Landart

 

 

Kardo Kosta

Altar de pedra i fusta / Origen Les Olives / 2004t

Kardo Kosta

Broche / 50cm x 30 cm x 15 cm / Orígen Suïssa

 

Kardo Kosta:    http://www.kardokosta.blogspot.com.es

http://landartkosta.blogspot.ch/

 

 

Galeria Virtual de Creadors de la Fundació Rodríguez-Amat

www.rodriguez-amat.cat