Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Fachada principal

 

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Vista del taller de creaciónn

 

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Vista del taller de creación

 

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Vista del taller de creación

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Una de la salas de la galería

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Sala del área de alojamiento

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Vista del auditorio

Casa-Taller, Rodríguez-Amat

Vista del auditorio